[http://www.aparat.com/v/BNasU]


این نوع از موتورهای انکودر با هر بیست و چهار استپ، یک دور کامل میزنند.بدین ترتیب با محاسبه تعداد دورهای موتور در یک مسافت مشخص میتوان یک مسافت سنج ساخت.