[http://www.aparat.com/v/U2ypK]


در این پروژه با فشردن یکی از کلیدها موتور به سمت راست می چرخد و با فشردن کلید دیگر موتور به سمت چپ می چرخد.