[http://www.aparat.com/v/HBMj1]
در این پروژه یک دیتا 0x11 که معادل عدد 17 میباشد را در یکی از خانه های حافظه eeprom خارجی بوسیله میکرو نوشتیم و سپس همان دیتا را از eeprom خواندیم و رو LCD نشان دادیم.طبیعی است که این عمل را میتوان برای دیتاهای مختلف انجام داد...