انجام پروژه های الکترونیکی با  AVR

با شرایط مناسب

جهت هماهنگی با ایمیل زیر مکاتبه فرمایید

m.electronic2011@yahoo.com