در این قسمت قصد داریم نحوه کار با پورتها را در محیط کد ویژن به صورت خلاصه بیان کنیم.برای خروجی کردن پورتها باید مقدار یک را به  پورت مربوطه یا متعلقات ان(بیت های پورتهای مورد نظر) نسبت دهیم و برای ورودی کردن انها باید مقدار صفر را نسبت دهیم:

پورت  به صورت ورودی تعریف شده است.  ;DDRC=0X00   

پورت  به صورت خروجی تعریف شده است.   ;DDRC=0XFF 

بعد از تعریف خروجی بودن پورت مورد نظر برای مقدار دهی به پورتها باید مقدار یک را به  بیت(یا به صورت کلی به پورت مربوطه)  نسبت دهیم.این کار را به دو صورت میتوانیم انجام دهیم:

1.به بیت های پورت به صورت تکی مقدار دهی کنیم:

             بیت 0 پورت C  در 1 منطقی قرار گرفته است                                                     ;PORTC.0=1

             بیت 1 پورت C  در 1 منطقی قرار گرفته است                                                    ;PORTC.1=1

.

.

.

 

 

2. به بیت های پورت به صورتی عمومی مقدار دهی کنیم:

PORTC=0XFF;                                                   همه بیت های پورت C در مقدار یک منطقی مقدار دهی شده اند.

PORTC=0X03;                                                                   فقط بیت های 0و1 پورت مربوطه 1 شده اند.


نکته:حتما بیتی که میخواهد مقدار دهی شود باید به صورت خروجی تعریف شود.در غیر این صورت مقدار دهی انجام شده به درستی صورت نمیگیرد.


موفق باشید.