طراحی انواع بردهای مدار چاپی پذیرفته میشود.

m.electronic2011@yahoo.com