تدریس دروس دانشگاهی رشته الکترونیک شامل مدارات منطقی .مدارات الکتریکی و الکترونیکی با شرایط مناسب توسط فوق لیسانس مهندسی الکترونیک