تدریس دروس ریاضیات رشته های ریاضی-فیزیک    تجربی    انسانی

تدریس دروس فیزیک رشته های ریاضی-فیزیک    تجربی

تدریس دروس زبان انگلیسی رشته های ریاضی-فیزیک    تجربی    انسانی

با شرایط و کیفیت مناسب