[http://www.aparat.com/v/5eC7g]


در این پروژه،ابتدا ماژول sim800 به شماره ای که در حافظه میکرو ذخیره شده است، یک پیامک ارسال میکند و سپس با همان شماره تماس میگیرد. از این پروژه میتوان در هوشمند سازی ساختمانها،سیستمهای حفاظتی و... استفاده نمود.